Vítejte na e-shopu SENDI.cz

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Sendi Design, s.r.o. se sídlem Veveří 131, 61600 Brno, IČ: 26240220, (dále též jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sendi.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nabídka internetového obchodu SENDI platí pouze pro Českou republiku a Slovensko. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetovém obchodě SENDI může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským účtem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil detailně s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce.

5. Internetový obchod SENDI obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

9. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu SENDI kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

10. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu SENDI pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.

11. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Dle těchto obchodních podmínek bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží. Výše kupní ceny odpovídá kupní ceně příslušného zboží v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna vliv.

15. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení (akceptaci) objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.

16. Po potvrzení objednávky emailem je objednávka zaevidovaná v systému prodávajícího.

III. Zaslání zboží

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (poštovné), s výjimkou, uvedenou v následujícím odstavci.

Zboží lze vyzvednout osobně na adrese společnosti Sendi Design, s.r.o., Veveří 131, 616 00 Brno - Žabovřesky.

Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v objednávce po celém území České republiky a to prostřednictvím přepravce PPL, s. r. o. , nebo prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. V obou případech je účtováno poštovné ve výši 90,-Kč. Za možnost způsobu úhrady formou dobírky pak 20,- Kč.

Dodací lhůta

Objednané zboží dodá prodávající dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele v co nejkratší době, obvykle do 3-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky mailem.

Způsoby placení

Kupující může cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 203988733/0300

Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

V hotovosti v provozovně (prodejně) prodávajícího dle určení kupujícím v objednávce

V případě platby v hotovosti či při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od závazného potvrzení objednávky mailem. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud zjistí poškození obalu, doporučuje prodávající sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Podepsáním přepravního dokladu kupující souhlasí s převzetím zboží.

Při osobním odběru na provozovně prodávajícího je zboží rezervováno po dobu 3 dní ode dne výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a vyzkoušet.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

1. Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu eshop@sendi.cz. Odstoupení musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do 14 dní od převzetí zboží.

2. V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy, vždy uveďte číslo Vaší objednávky.

3. Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na adresu naší provozovny uvedenou na faktuře: Sendi Design, s.r.o., Veveří 131, Brno s tím, že zboží

- musí být vráceno prodávajícímu ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží,

- musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování v původním balení (sáčku) a s visačkou

- musí být kompletní (včetně příslušenství).

bude doprovázeno kopií dokladu o tom, kterou jste dostal/a při dodání zboží.

a nebudou-li dále uvedené informace obsaženy již v písemném odstoupení od smlouvy učiněném před vrácením zboží, musí být doprovázeno krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), ve kterém prosím uveďte číslo faktury a datum, číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze, a tyto informace potvrďte svým vlastnoručním podpisem.

4. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží ve lhůtě 10 dnů od jeho vrácení.

5. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím dle tohoto článku vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Vámi sdělený účet.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vrácené zboží neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

V. Instrukce o údržbě zboží.

Kupující je povinen dodržovat tyto instrukce a užívat zboží k účelu, k jakému je určeno.

Odpovědnost z vad se nevztahuje:

Na změnu zboží v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

Veškerou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst. 2), nebo v důsledku nesprávného užívání a neodborného zásahu.

Mechanicky poškozené zboží. Opotřebení zboží v důsledku nevhodného výběru a užití.

Zboží, u kterého byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo běžným opotřebením.

Pouštění barvy při zvýšeném pocení, nebo provlhnutí, u zboží z usně.

Na nerovnoměrnou kresbu a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní kůže.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové adrese prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu SENDI, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující vázán.

3. Storno objednávky může zákazník provést maximálně do 24 hodin od objednání, pouze po dohodě s prodejcem, případně poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo osobně (dle volby odesílatele). Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu SENDI a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.

2. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu SENDI dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování svých osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.

3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím v databázi zákazníků, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám a to až do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním na adresu sendidesigneshop@gmail.com

4. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje se nepředávají žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení této informace a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů, kteří jsou pověřeni prodávajících dodávkou zboží. Těmto budou sděleny pouze informace nezbytné pro doručení zboží.

V Brně 12.10.2020

Sendi Design, s.r.o.